ทำเนียบรุ่น นพต.รุ่น 5/2517 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี
พร้อมสมาชิกทั้งหมด พร้อมที่อยู่ เบอร์โทร. ( ยศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร.ขาด-เกิน แจ้งปรับปรุงที่ ประธาน  Line: Suraphon Matarat )

1.ด.ต.สุรพล มาตราช ประธานรุ่น ร้อย... เลขที่ 335/10 หมู่ 7 บ.กอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร.09-9979-1535

2.พ.ต.ท.เลื่อน จำปา ร้อย....เลขที่ 96 หมู่ 1 ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ........โทร...........

3.พ.ต.ท.ทวี สาวิสิทธิ์ ร้อย 3 เลขที่ 22/10 เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330 โทร.09-9767-7116

4.พ.ต.ท.แวว โพธิ์บุตร ร้อย 2 เลขที่ 45/2 หมู่ 3 บ.คำพอก ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร.08-7855-5279

5.ร.ต.ท.ทวี ฝ่ายชาวนา ร้อย. เลขที่.....

6.พ.ต.ท.สุวพันธ์ โชตน์วีรภัทร ร้อย.1 เลขที่ 103/72 ซ.สมิตตะโยธิน3 บ.สร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.06-3596-5164

7.พ.ต.ท.ภูมี เพชรกอง ร้อย.

8.พ.ต.ท.ธีระยุทธ วงษ์ชารี ร้อย.

9.ร.ต.ท.ทศพล โกศิลา ร้อย.3 เลขที่ 84 หมู่ 1  บ.พระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร.08-9941-3984

10.พ.ต.ท.โจม แข็งแรง ร้อย.3 เลขที่ 223 หมู่ 9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทร.08-9573-5920

11.พ.ต.ท.สงบ คำญา ร้อย.1 เลขที่ 142 หมุ๋ 5 บ.ยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทร.08-8552-3231

12.พ.ต.ท.ศิริชัย สมดี ร้อย.

13.ร.ต.ท.ประพัฒน์ อุดามาลย์ ร้อย.

14.ร.ต.ท.เบ็ญจรัตน์ สุขรัตน์ ร้อย...เลขที่ 3 หมู่ 1 บ.คู ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น  40170 โทร..............

15.ร.ต.ท.วิรัช ภาวงศ์ ร้อย. เลขที่ 110 หมู่ 8 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร......

16.พ.ต.ท.ชินภัทร จันทร์ชมภู ร้อย.3 เลขที่ 218 ม.4 บ.เตาให ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 46000 โทร.08-4590-2764

17.ร.ต.อ.สนั่น นามวงศ์ ร้อย.2 เลขที่............

18.ร.ต.ท.เทอดศักดิ์ แสนสุข ร้อย.2 เลขที่.............

19.ร.ต.ท.อุทัย เชื้อเวียง ร้อย.

20.ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ บุญประสิทธิ์ ร้อย......

21.ร.ต.ท.อานนท์ พรหมบิน ร้อย 3 เลขที่ 117 หมู่ 7 บ.วิสิทธิ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 39000 โทร.08-9275-9519

22.ร.ต.ท.สิทธิ์ชัย สิทธิมงคล ร.3 เลขที่ 87 ม.8 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย......โทร.09-8174-8249

23.ร.ต.ท.ชาติชาย สุนาคราช ร้อย....

24.ร.ต.ท.เสาร์ คำภู ร้อย.2 เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.กุดบง อ.โพนพีสัย จ.หนองคาย 43120 โทร.09-8645-1922

25.ร.ต.ท.วีระยุทธ พัดประไพ ร้อย.

26.ร.ต.ท.วีระพล ฝางนอก ร้อย.

27.ร.ต.ต.นคร ภาดี ร้อย.2 เลขที่ 69/9 หมู่ 16 บ้านนาดอน ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-9572-9497

28.ร.ต.ท.แบน ลุนสะแกวงษ์ ร้อย.

29.ร.ต.ท.ดารากร กุศล ร้อย.3 เลขที่ 7 หมู่ 17 บ.หนองใส ต.หัวนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-9274-0581

30.ร.ต.ต.จำนง ประสมศรี ร้อย.2 เลขที่ 21 หมู่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ......โทร.0-4249-9085

31.ร.ต.ต.สมพิศ อู้ชิน ร้อย.

32.ร.ต.ต.ศิริศักดิ์ ดีแก้ว ร้อย.

33.ด.ต.พัตรา อินทร์อำคา ร้อย.

34.ด.ต.เดช พรมหล้า ร้อย....เลขที่ 94 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  43110 โทร.06-3035-7590,08-5474-5227

35.ด.ต.เหมฤทธิ์ ฤทธิ์มหา ร้อย..เลขที่ 278 หมู่ 8 บ.หนองสระปลา ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทร.08-0766-7543

36.ด.ต.ศิริศักดิ์ คำภูแก้ว ร้อย.

37.ด.ต.วิบูย์ภักดี กิจมานพ ร้อย..เลขที่ 35 หมู่ 8 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย...โทร.08-2121-7622

38.ด.ต.โยธิน หาทรัพย์ ร้อย.

39.ด.ต.ประทีป นันทจันทร์ ร้อย...เลขที่.....ม 1 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี.........โทร.09-1058-9233

40.ด.ต.ประสพชัย แพงแสน ร้อย....เลขที่ 154 หมู่ 2 บ.โป่งเปีอย ต.ป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทร.08-5644-1495

41.ด.ต.ชำนาญ ปัจสุริย์ ร้อย 1 เลขที่ 248 หมู่ 9 บ.ปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทร.09-1058-9233

42.ด.ต.แช่ม ยืนยั่ง ร้อย.2

43.จ.ส.ต.ขวัญชัย โสภา ร้อย....เลขที่ 735/67 ชุมชนอุดรแลนด์หนองไส ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี .........โทร.08-3346-9634

44.ร.ต.อ.องอาจวุธ สารคำ ร้อย.

45.ร.ต.ท.สมเดช เมตุลา ร้อย.. เลขที่....ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.08-9419-7937

46.ด.ต.สมควร สารีบุตร ร้อย......เลขที่ 6/21 หมู่ 1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...........โทร.09-0842-2680

47.ร.ต.ท.ไพบูลย์ บุญนที ร้อย...

48.ร.ต.ท.อุทัย เชื้อเวียง ร้อย...

49.ร.ต.ท.เสงี่ยม ฉัตรแก้ว ร้อย....เลขที่ 57 หมู่ บ.บ้านนาหนัง

50.ร.ต.ท.สมเดช โคตรณรงค์ ร้อย...

51.ร.ต.ท.สุรศักดิ์ เสียงเย็น ร้อย...

52.ร.ต.ท.โสวัตร เสดสีกาง ร้อย.2 เลขที่ 321 หมู่ 9 บ.โนนอำนวย ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์.......โทร.........

53.ร.ต.ท.พานิช สุขวัฒนา ร้อย...

54.ร.ต.ท.นพดล ยอดศรีเมือง ร้อย.2 เลขที่ 17 หมู่ 1 ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร. 08-9571-8324

55.ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ ไตรศรีวัฒนะ ร. เลขที่ 10 ชุมชนโนนพิบูลย์ ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-9619-3313

56.ร.ต.ท.ทวี จิตรภักดี ร้อย...เลขที่ 361 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร.09-9071-3978

57.ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ ร้อย.

58.ร.ต.ต.โสวัฒน์ จันลา ร้อย.

59.ส.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ วิราฑูรย์ ร้อย.

60.ด.ต.อดิศักดิ์ สัพโส ร้อย.

61.ด.ต.สุริยา หมื่นชำนาญ ร้อย.

62.ด.ต.สมชาย ทองพันธ์ ร้อย.

63.ด.ต.วิเชียร พระสุวรรณ ร้อย.

64.ด.ต.วิทยา ระวิวรรณ ร้อย..เลขที่ 139 หมู่ 25 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง บ.พา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น....โทร.08-341-4173

65.ด.ต.รังสิต ชาญนรา ร้อย.

66.ด.ต.พัตรา อินทร์อำคา ร้อย.

67.ด.ต.ปิยะ วงศ์เข็มมา ร้อย.

68.ด.ต.ดิเรก ศรีมาฤทธิ์ ร้อย.เลขที่ 240/22 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-545-0898

69.ด.ต.จามร รุจิเรข ร้อย.. เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.โนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330 โทรฯ 09-6659-7800

70.จ.ส.ต.พรหมชาติ ภักดีหาญ ร้อย..เลขที่ 263. ม.20 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร.09-7301-7396

71.ร.ต.ท.สมพร ชาภูบาล ร้อย.2 เลขที่......ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.08-0711-6320

72.ร.ต.ท.สุกัน อำคา

73.ร.ต.ท.ปรีชา นนทโคตร ร้อย.............. โทร.08-9753-6579

74.ร.ต.ท.ประยูร แสงนา ร้อย. เลขที่ 351 หมู่ 1 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร.08-1571-2

75.ร.ต.ท.สัมฤทธิ เที่ยงธรรม ร้อย.

76.ร.ต.ท.สุพจน์ อัศวพัฒน์ ร้อย... เลขที่  113 หมู่ 3 ถ.มะลิวัลย์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย  42130 โทร.08-1810-0859

77.ร.ต.ท.สำรวย พิสัยพันธ์ ร้อย. เลขที่ 120 หมู่ ๅ1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี .....โทร.08-7944-8351

78.ร.ต.ท.ศรายุทธ ดลเอี่ยม

79.ร.ต.ท.วีระศักดิ์ มีขุนทด ร้อย.2 เลขที่ 68/1 หมู่ 13 บ.หนองมันปลา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนตร จ.สกลนคร 47000 โทร.08-5646-3128

80.ร.ต.ท.ประดิษฐ์ จรทะผา ร้อย.. เลขที่ 152 ม.4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร.09-5225-8907, 08-8739-7883

81.ร.ต.ท.ธวัชชัย ประกิระสา ร้อย.เลขที่ 86/7 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-1574-5720

82.ร.ต.ท.ทองทวี ศรีวรสาร ร้อย.2 เลขที่ 95 หมู่ 4 ต.กมลาไสย อ.กลาไสย จ.กาฬสินธุ์........โทร.08-9571-2001

83.ร.ต.ต.ประหยัด วระภาพ ร้อย.

84.ร.ต.ต.สุรพล คำทุ่น ร้อย.

85.ส.ต.ท.เชิดชัย เรียบร้อย ร้อย.

86.ด.ต.อำนวย โพธิสาราช ร้อย.

87.ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ ร้อย.2 เลขที่ 43/1 ถ.สุขฉายา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร......

88.ด.ต.สังคม วิทยาบำรุง ร้อย.2 เลขที่ 35/2 ซ.สุขาวดี ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม .....โทร.08-0198-7755

89.ด.ต.วิฑูรย์ศักดิ์ เสนานุช ร้อย.3 เลขที่ 22/1 ถ.วงศ์คำภา ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.............

90.ร.ต.ท.วิจิตร ชูพันธ์ ร้อย..เลขที่ 96 หมู่ 22 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มาสารคาม...โทร.08-7233-5942

91.ด.ต.ปัญญา บุญศรี ร้อย.2 เลขที่ 182 หมู่ 5 บ.บุ่งคล้า ต.บัวขาว อ.กุฉินารายร์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร.08-1745-9081

92.ด.ต.พิเชษฐ์ คำวะเนตร ร้อย.

93.ด.ต.ทรงสิทธฺิ์ โคตะ ร้อย.

94.ด.ต.กิตติเดช ภูกันต์ ร้อย..เลขที่ 90 หมู่ 15 ต.เซกา อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ................

95.ด.ต.แช่ม ยืนยั่ง ร้อย.2........

96.ส.ต.ท.ชูชาติ ประยูรหาญ ร้อย..เลขที่ 283 หมู่ 12 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น....โทร........

97.ร.ต.ท.วีระศักดิ์ มะลิวัลย์ ร้อย.2 เลขที่ 132/1 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร......

98.ร.ต.ท.เสงี่ยม ฉัตรแก้ว ร้อย.

99.ร.ต.ท.ฤาชา สิงห์กันต์ ร้อย.

100.ด.ต.โกศล ศรีประเสริฐ์ ร้อย....เลขที่......

101.ร.ต.ท.สุกัน อำคา ร้อย.

102.ร.ต.ท.สุรชาติ ผาริโน

103.ร.ต.ท.สำราญ ฮองสาคำ ร้อย..เลขที่ 87/34 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-1975-4030

104.ร.ต.ท.วินัย ศรีหะไตรย์ ร้อย..เลขที่ 904 บ.คำสะอาด ต.เชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทร.08-5758-3382

105...นัด คำมาลี ร้อย.

106.ร.ต.ท.บุญลือ คงน้อย ร้อย.2 เลขที่.....

107.ร.ต.ท.โชคดี บัวถนอม ร้อย.2 เลขที่ 133 หมู่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย .....โทร.08-9273-6784

108.ร.ต.ท.ชาติเรืองสิน คูณอาจ ร้อย.

109.ร.ต.ต.นรินทร์ ชาวสวน ร้อย.

110.ร.ต.ต.เพิ่มพูน จันทร์ภูทัศน์ ร้อย.

111.ส.ต.ต.เสถียร นาคเสน ร้อย.เลขที่ 639/20 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทร.08-6641-0395

112.ด.ต.อุดม จันทร์สุวรรณ ร้อย.2 เลขที่......

113.ด.ต.สมพงษ์ พัชรินทร์วิทยา ร้อย...เลขที่ 88 หมู่ 6 บ.หนองนาเจริญ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330 โทร.08-7859-4801

114.ด.ต.ศุภวุฒิ พรมลุน ร้อย....เลขที่ 822/5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี.......โทร.................

115.ด.ต.วันโชค มาลีประเสริฐ ร้อย..เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์....โทร.08-0760-9515

116.ด.ต.วิชัย ปะกิริโย ร้อย. 1 เลขที่ 255 หมู่ 12 บ.ดงหวาย ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ........โทร.08-7638-3257

117.ด.ต.ประหยัด มีกุล ร้อย.2 เลขที่ 228 หมู่ 9 บ.นาสมดี ต.อาจสามารถ อเมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทร.08-5359-5143

118.ด.ต.พิภพ โพธิ์ผาง ร้อย 2 เลขที่ 245 หมู่ 4 บ.หนองหว้า ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08-4791-7369

119.ด.ต.ทวีชัย เพ็ญศรี ร้อย.

120.ด.ต.คมศิลป์ ชินกรวงศ์ ร้อย..

121.ด.ต.ธนากร วราธรรมกุล ร้อย.. เลขที่ 180 หมู่ 12 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี .......โทร.06-3665-7989

122.ร.ต.ท.สมชาย ดวงจันทร์ ร้อย 2 เลขที่ 373 หมู่ 13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทร.08-7947-1916

123.ด.ต.วีระพันธ์ จันทนพ ร้อย.3 เลขที่ 267 หมู่ 1 บ.บุ่งคล้า ต.บัวขาว อ.กุฉินายรายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร.08-1745-9081

124.พ.ต.ท.มนตรี เชี่ยวอากาศยาน ร้อย.3 เลขที่ 46 หมู่ 16 บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี .....โทร.09-8096-9253

125.ด.ต.ถาวร ไชยสุนันท์ ร้อย.2 เลขที่.....บ.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอตาล จ.มุกดาหาร .......โทร.............

126.รตอ.สรพัฒน์ ช่วยพ้ฒน์ ร้อย.2 เลขที่ 716/2 หมู่ 1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร.08-1193-8970

127...สมศักดิ์ ร้อย....................(โจ).....

128.ด.ต.เอกพล จิตตะนุมาส ร้อย..เลขที่ 1/5 หมู่ 1 บ.ไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร.08-1052-2371

129.ส.ต.ท.โรม ชาภิรมย์ ร้อย..เลขที่ 52 หมู่ 3 บ.เวิน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย....โทร.09-8164-8960

130.ร.ต.ท.ขุนศึก(สุนทร) คำสืบ ร้อย. เลขที่............

131.ร.ต.ท.ชนาธิป(สมรัก) ศรีหานาม ร้อย..........โทร.09-5991-5098

132.ร.ต.ท.ปรเมทร์(ทองพูน) วิสัจนาม ร้อย..........เลขที่....................

133.ร.ต.ท.ศรีธาต สุวรรณศรี ร้อย... เลขที่ 89 หมู่ 4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธิ์......................

134.ร.ต.ต.ทวีป วันทองทักษ์ ร้อย...เลขที่ 112 หมู่ 8 บ้านคำตะนา อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี..................

135.ด.ต.สุทัศน์ ปัญจศิลา ร้อย....เลขที่............ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย....โทร.08-4516-9274

136.ด.ต.โยธิน หาทรัพย์ ร้อย....เลขที่ 46 หมู่ 2 ซอย 7 บ้านโนนขมิ้น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี............โทร.08-4742-9591

137.ร.ต.ต.เสถียร จ่าตา ร้อย......เลขที่................. โทร.09-8601-4960

138.ด.ต.ศักดิ์สิทธิ์ สุขสำราญ ร้อย..เลขที่ 682 หมู่ 15 บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี.......โทร......

139.ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ไกรศีรวรรธนะ ร้อย....เลขที่ 189/2 หมู่ 4 ซอยสุดใจ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทร......

ข่าวสมาชิกเรา

รายชื่อ นพต.รุ่น 5/2517 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี ที่เสียชีวิต 73 นาย ( ถ้ามี วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิต กรุณาแจ้งด้วย ) คลิกรายละเอียด

------------------------------------------------------

25-07-63 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 46/63 นพต.5 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่บ้าน ด.ต.เหมฤธ์ ฤทธิ์มหา คลิกรายละเอียด

-17-04-63 นพต.รุ่น 5/2517 จัดสร้างผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถทอดถวายวัดศรีแก้ววนาราม บ.แสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ คลิกรายละเอียด

-21-11-62 สังสรรค์ นพต.รุ่น 5 ค่ายเสนีย์ ที่ สกลนคร คลิกรายละเอียด

-27 ก.ค.62 นพต.5/17 ค่ายเสนีย์ เที่ยวชะอำ จ.เพชรบุรี  คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว