รายชื่อ นพต.รุ่น 5/2517 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี ที่เสียชีวิต ( ถ้ามี วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิต กรุณาแจ้ง )  

รายชื่อ นพต.รุ่น 5 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่เสียชีวิต

ลำดับ

ยศ     ชื่อ      ชื่อสกุล

ลำดับ

ยศ      ชื่อ     ชื่อสกุล

ลำดับ

ยศ      ชื่อ     ชื่อสกุล

1

พลฯ วิทยา       โอษฐ์เปี้ย

32

ด.ต.อภิสิทธิ์       ทันจร

63

ร.ต.ท.อุบล       ศรีพงษ์

2

พลฯประภาศ     อาจจำปา

33

ด.ต.ชะโลม        มาป้อง

64

ร.ต.ท.รณรงค์   เมฆพรประเสริฐ

3

พลฯศิริชัย        กุลเสรี

34

ด.ต.ชาย      ขันซ้าย

65

ด.ต.สุนทร     บุตรศรีรักษ์

4

พลฯสำรวม      ไสยพร

35

ด.ต.ประพันธ์     กัลยา

66

พระวิจารณ์     คนงาม

5

พลฯไชยรัตน์      ชำนาญ

36

ด.ต.อำนวย       วงษ์ทวีป

67

ร.ต.ท.ณรงค์     วงศ์เคียม

6

ส.ต.ต.ดาวเรือง    ทิพย์แสง

37

ด.ต.เรืองศรี      อารมณ์สวะ

68

พ.ต.ท.อุตส่าห์   อุ่นแก้ว

7

ส.ต.ท.บุญตรง      นิ่มพิสุทธิ์

38

ด.ต.สุจินต์       ชาติชำนิ

69

ด.ต.นัด      คำมะลี

8

ส.ต.ท.ประสิทธิ์     ทักษิโน

39

ด.ต.ดรชัย      บุตตะ

70

ร.ต.ท.ทองเตรียม     บุญศรี

9

ส.ต.ท.วิรัตน์       ชะยุมาศร์

40

ด.ต.กฤษณะ     แก้วเจริญ

71

ร.ต.ต.สมาน     พิณพงษ์

10

ส.ต.ท.วิทยา     รินทะระ

41

ด.ต.คมสัน       หอมสมบัติ

 72

 จ.ส.ต.มนตรี   ศรีกะบุตร

11

ส.ต.อ.คำผิน     เยื้อใย

42

ด.ต.สกล       ชัยนิคม

73

จ.ส.ต.สมพงษ์ ทาหนองค้า อุบัติเหตุ ฌาปนกิจศพ 28 พ.ค.63

12

จ.ส.ต.องอาจ     มะละมาตย์

43

ด.ต.พรชัย       อุตมะ

 

 

13

จ.ส.ต.ยุทธพงษ์    พิมพามา

44

ด.ต.ทองม้วน      ศรีชมชื่น

 

 

14

จ.ส.ต.เวทิน     ยมหล้า

45

ด.ต.สฤษดิ์      ศรีอรรคจันทร์

 

 

15

จ.ส.ต.อานนท์     ทองเฟื้อง

46

ด.ต.จำนงค์     พุทธขันธ์

 

 

16

จ.ส.ต.บรรยาย  ศิลปกอบ

47

ด.ต.ไตรรัตน์       จุมพลตรี

 

 

17

จ.ต.ส.โชติ      ริยะการณ์

48

ด.ต.เพียรศักดิ์     ทุมแก้ว

 

 

18

จ.ส.ต.พิศิษฐ์     ตันติเวชกุล

49

ด.ต.ประจักษ์    เถาพันธ์

 

 

19

จ.ส.ต.ไสว        เนื่องศรี

50

ด.ต.โยธิน     เหล่าสาย

 

 

20

จ.ส.ต.บรรจง     ก้อนทองดี

51

ด.ต.สุริยา     ตาลพันธ์

 

 

21

จ.ส.ต.ประจบ     ปัตถามัย

52

ด.ต.ดาวเรือง      ทิพย์แสง

 

 

22

จ.ส.ต.ทรงศักดิ์     ชารีนาง

53

ด.ต.คำรพ        หนุ่มขุนทด

 

 

23

จ.ส.ต.สมาน      คุณานันท์

54

ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์      ดาวเศรษฐ์

 

 

24

จ.ส.ต.วิโรจน์     บัวขาว

55

จ.ส.ต.นพพร     วัชรินทร์ชัย

 

 

25

จ.ส.ต.ยุทธยา    โคตรสุโพธิ์

56

จ.ส.ต.ชนะ      ช่วยค้ำชู

 

 

26

จ.ส.ต.ทรงฤทธิ์    ตรีเดช

57

ด.ต.พิชิต       อุ่นสิม

 

 

27

จ.ส.ต.เอกสาร    ปัญญาบุตร

58

ส.ต.ท.สุวัฒน์      แสนทอง

 

 

28

จ.ส.ต.เสงี่ยม       สินพูล

59

ด.ต.ไพรัช        โพธิ์สว่าง

 

 

29

จ.ส.ต.ประพนธ์     เหลือล้น

60

ด.ต.สมพงษ์      จุลอักษร

 

 

30

จ.ส.ต.ชัยวัฒน์     ณรงค์ชัย

61

ร.ต.ต.พินิจ       หรรษา

 

 

31

จ.ส.ต.วีระวัฒน์      พิกาศ

62

ด.ต.นิรันดร์       แก่นสำโรง

 

 

กลับหน้าแรก